CHÍNH SÁCH:

  • Căn hộ studio: Được phép ở tối đa 2 người lớn (có thể thêm 1 trẻ em nếu là gia đình).
  • Căn hộ 50m2: Được phép ở tối đa 4 người lớn (có thể thêm 1 trẻ em nếu là gia đình).
  • Tiền điện, nước sinh hoạt được tính riêng cho từng căn hộ và không bao gồm trong giá căn hộ.